Repartizarea sălilor de clasă în perioada Simulării probelor scrise ale Examenului de Bacalaureat Național

Repartizarea sălilor de clasă pentru elevii claselor a IX-a și a X-a în perioada Simulării probelor scrise ale Examenului de Bacalaureat Național:

Repartizarea sălilor de clasă luni, 13.03.2017.

Repartizarea sălilor de clasă joi, 16.03.2017.

Repartizarea sălilor de clasă vineri, 17.03.2017. (și clasa a XI-a)

Programul școlar se va desfășura normal în această perioadă.

Concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor

Liceul Teoretic "Ion Heliade Rădulescu" Târgoviște organizează, în data de 30.03.2017 ora 9:00, concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor.

Contestațiile se depun la sediul unității joi, 30.03.2017, în intervalul orar 14:00-16:00, la secretariatul Liceului Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”.

Rezultatele finale se afișează vineri, 31.03.2017, la ora 10:00.

ACTE NECESARE:

 1. cerere de înscriere la concurs adresata directorului liceului;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
 4. copia carnetului de munca, conformă cu originalul, raport salariat din REVISAL, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în muncă şi /sau în specialitate;
 5. cazierul judiciar care să ateste ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia de administrator de patrimoniu;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante

Condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante din unitatea noastră școlară, în cadrul etapelor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, stabilite în consiliul de administrației din data de 24.02.2017:

 • calificativul “FOARTE BINE” în ultimii 3 ani școlari;
 • participări la activități în cadrul programelor de formare continuă în specialitate sau în didactica specialității, finalizate în ultimii 5 ani școlari;
 • organizarea și participarea de/ la activități extrașcolare și extracurriculare;
 • obținerea notei minime 9 (nouă) la inspecția specială la clasă.

Notă: Nota obținută la inspecția specială la clasă reprezintă criteriul de departajare.

Recuperare zi liberă

Ziua liberă din data de 23 ianuarie 2017 (luni) se va recupera sâmbătă, 28 ianuarie 2017.