Culoare temă

Titlu - Liceul IHR

Liceul Teoretic "Ion Heliade Radulescu" Târgoviste

Telefon: (+40) 372.716.595; e-mail: ihr@ltihr.ro

Mobilitatea personalului didactic 2019 - condiții specifice

Condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer / pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de comisia de mobilitate constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița (conform prevederilor Art. 29 alin. (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, anexă la O.M.E.N. nr. 5460/12.11.2018, cu modificările și completările ulterioare):

  • Calificativul “FOARTE BINE” în ultimii 3 ani școlari.
  • Obținerea notei minime 9 (nouă) la inspecția specială la clasă.
  • Obținerea notei minime 9 (nouă) la proba de interviu.

Condițiile specifice mai sus menționate trebuie îndeplinite cumulativ.